Okruhy příkladů

Během roku mi přichází velká řada různých zadání. Zde se snažím nastínit alespoň ty hlavní okruhy, s jejichž řešením by neměl být problém.

Konkrétní zadání z předchozích měsíců můžete najít v sekci vyřešené příklady.

MATEMATIKA - základní a střední škola

 • Všechna témata (rovnice, nerovnice, funkce, geometrie, pravděpodobnost a další) 

MATEMATIKA - vysoká škola

 • Limity, derivace, integrály a jejich užití (např. vyřešení průběhu funkce)
 • Funkce a derivace více proměnných, vícenásobné integrály
 • Diferenciální rovnice
 • Analytická geometrie v rovině i prostoru
 • Matice a determinanty
 • Numerická matematika

FYZIKA 

 • Všechna témata středoškolské fyziky (mechanika, dynamika, optika a další) 
 • Základní úlohy vysokoškolské fyziky (vektory, využití diferencilního počtu při řešení a další)

STATISTIKA

 • Základní statistické charakteristiky, grafy
 • Úlohy z kombinatoriky
 • Rozdělení (normální, binomické, exponenciální ...), limitní věty
 • Bodový a intervalový odhad
 • Jednoduché testy hypotéz (shoda středních hodnot, rozptylů, ANOVA, testy dobré shody, analýza závislost, korelace, ...)
 • Zpracování dat v programu STATISTICA

STAVEBNÍ MECHANIKA

 • Výpočet průřezových charakteristik
 • Analýza vnitřních sil (staticky určité/neurčité soustavy, příhradoviny a další)
 • Základní posudky stavebních konstrukcí
 • Jednoduché stavební výkresy

NENAŠLI JSTE OKRUH, KTERÝ POTŘEBUJETE?

Vůbec nevadí. Ozvěte se, určitě něco vymyslíme. Seznam příkladů není úplný a navíc se v průběhu času rozšiřuje.

Pokud to bude v mých silách, rád pomohu. :)